NAŠE STORITVE

POROČILA O VPLIVIH NA OKOLJE

Poročilo o vplivih na okolje je ključni dokument v postopku presoje vplivov na okolje. Posegi, za katere je ta postopek obvezen, so opredeljeni v Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20). Glede na določila veljavne Uredbe se za določene posege izvede postopek predhodne presoje, za nekatere pa je presoja vplivov na okolje obvezna. V okviru izdelave poročila po dogovoru z naročnikom zagotovimo tudi vse potrebne analize, meritve, popise ali strokovna mnenja, potrebna za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

PREDHODNI POSTOPKI

Predhodni postopek je postopek predhodne presoje, v katerem se ugotovi, ali bo treba za posamezen poseg izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Izvede se le za posege v okolje, pri katerih se zaradi značilnosti nameravanega posega ali njihove lokacije lahko pričakujejo pomembni vplivi na okolje, ki jih določa Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20).

CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE

V postopku celovite presoje vplivov na okolje za presojo planov, programov, načrtov in prostorskih ali drugih aktov se pripravi okoljsko poročilo, v katerem so opisani in ovrednoteni vplivi plana na okolje. Podani so tudi omilitveni ukrepi, s katerimi so preprečeni ali zmanjšani škodljivi vplivi plana na okolje in njihove posledice. O postopku odloči ministrstvo, pristojno za okolje, v skladu z Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09).

STORITVE, KI SE NANAŠAJO NA OHRANJANJE NARAVE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

V našem podjetju so zaposleni izkušeni biologi, po potrebi pa v delovno skupino vključimo še specialiste za posamezne vrste in skupine. Naše storitve na področju ohranjanja narave so:

 • Izdelava Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja; poročilo je obvezna priloga okoljskega poročila ali poročila o vplivih na okolje v primeru, da se poseg načrtuje na vplivnem območju Natura 2000 ali zavarovanem območju;
 • Izdelava usmeritev za načrtovanje objektov za prehajanje prostoživečih živali;
 • Izdelava usmeritev za umeščanje objektov z vidika varstva naravnega okolja;
 • Izdelava strokovnih podlag za nadomestne habitate;
 • Inventarizacija flore, favne in habitatnih tipov, vključno s kartiranjem;
 • Izdelava presoj tveganja za naravo pred naselitvijo in doselitvijo tujerodnih rastlin in živali v naravo ali gojitvijo tujerodnih prostoživečih živali;
 • Izdelava strokovnih mnenj o vplivih posega na naravno okolje (vodo, floro, favno, habitatne tipe);
 • Priprava načrtov monitoringa naravnega okolja;
 • Spremljanje stanja z vidika narave.

VGIS-ANALIZE S KARTOGRAFSKIM PRIKAZOM OKOLJSKIH PROBLEMOV

 • Zajem podatkov na terenu z GPS
 • Pretvorba podatkov v vektorsko obliko
 • Prostorske in druge GIS-analize
 • Izdelava digitalnih kart z okoljsko in drugo tematiko v različnih merilih
 • Tiskanje kart v različnih formatih (do širine 610 mm)

SVETOVANJE IN DRUGE STORITVE Z VIDIKA VARSTVA OKOLJA

 • Svetovanje v postopkih pridobivanja mnenj in soglasij
 • Izdelava študij variant – okoljski vidik
 • Izdelava pobud za prostorske načrte variant – okoljski vidik
 • Izdelava študij izvedljivosti/upravičenosti – okoljski vidik
 • Izdelava strokovnih podlag za kmetijstvo
 • Izdelava usmeritev načrtovalcem za potrebe izdelave plana
 • Izdelava usmeritev projektantom z vidika varstva okolja za potrebe načrtovanja posega
 • Izdelava usmeritev projektantom z vidika varstva okolja za izdelavo načrta organizacije gradbišča
 • Izdelava načrtov monitoringa z vidika varstva okolja