VARSTVO OKOLJA

Izdelava poročil o vplivih na okolje, okoljskih poročil v postopkih celovite presoje vplivov na okolje ter predhodnih presoj v sklopu predhodnih postopkov.

SVETOVANJE IN DRUGE STORITVE Z VIDIKA VARSTVA OKOLJA

Svetovanje v postopkih pridobivanja mnenj in soglasij, izdelava strokovnih podlag, študij variant z okoljskega vidika, pobud za prostorske načrte z okoljskega vidika, študij izvedljivosti/upravičenosti z okoljskega vidika, usmeritev projektantom ter načrtov monitoringa z vidika varstva okolja.

OHRANJANJE NARAVE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Izdelava Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja narave, usmeritev z vidika varstva naravnega okolja, strokovnih podlag in mnenj, izvedba inventarizacije flore, favne in habitatnih tipov, vključno s kartiranjem, ter spremljanje stanja z vidika narave.

Aquarius je manjše dinamično podjetje, kjer se zaposleni ukvarjamo z iskanjem rešitev za ohranjanje narave in varstvo okolja pri prostorskem načrtovanju, posegih v okolje in industrijskem onesnaževanju. Izdelujemo poročila, ki obsegajo celovito varstvo okolja v postopkih pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, naravovarstvenih soglasij, mnenj o sprejemljivosti izvedbe planov in posegov ter okoljskih dovoljenj.

Smo ekipa izkušenih in zanesljivih strokovnjakov naravoslovnih, naravoslovno-tehničnih in družboslovnih smeri, sposobnih zagotavljati visoko raven varstva okolja ter izdelovati poročila korektno in natančno.

Usposobljeni smo za vodenje celovitih in zahtevnih okoljskih projektov, ki vključujejo koordinirano sodelovanje večjih projektnih skupin. Storitve opravljamo samostojno ali s partnerji oziroma podizvajalci, odvisno od vrste, značilnosti in zahtevnosti projekta. Sodelujemo le s preverjeno izkušenimi strokovnjaki različnih strok. Poslovni partnerji nas poznajo po kakovosti opravljenega dela in po tem, da ga vedno opravimo v dogovorjenih rokih.

Naše podjetje je bilo ustanovljeno leta 1990. V času svojega delovanja smo sodelovali z več kot 100 naročniki in kakovostno opravili več kot 500 storitev, s katerimi smo pripomogli k varovanju naravnega in življenjskega okolja na vseh ravneh, hkrati pa naročnikom pomagali pri izvedbi njihovih projektov.

V našem podjetju celovito obvladujemo geografski informacijski sistem (GIS) in tako zagotavljamo obdelavo različnih prostorskih podatkov v vektorski obliki, digitalizacijo podatkov in kakovostno pripravo kartografskih vsebin, ki so nepogrešljive pri zahtevnejših projektih.