REFERENCE

POROČILA O VPLIVIH NA OKOLJE

V zadnjih desetih letih smo sodelovali pri izdelavi več kot 20-ih poročil o vplivih na okolje. Izbrane reference:
 • Poročilo o vplivih na okolje za avtocestni priključek Brezovica
 • Poročilo o vplivih na okolje za izgradnjo 2. faze namakalnega sistema Kalce–Naklo
 • Poročilo o vplivih na okolje za posege v okviru projekta »Zagotavljanje poplavne varnosti v porečju Savinje«
 • Poročilo o vplivih na okolje za nadgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (segment narava)
 • Poročilo o vplivih na okolje za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš (segment narava)
 • Poročilo o vplivih na okolje za projekt Lek, razširitev fermentacijskih zmogljivosti za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, lokacija Lendava (segment narava)
 • Poročilo o vplivih na okolje za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova–Polhov Gradec za 1. A etapo

PREDHODNI POSTOPKI

Po uveljavitvi Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v letu 2014, ki je omogočila izvedbo predhodnih postopkov, smo izdelali večje število elaboratov, potrebnih za izvedbo predhodnega postopka. Izbrane reference:
 • Izdelava strokovnih podlag s področja prostorskega načrtovanja za izvedbo predhodnega postopka za železniški predor Karavanke
 • Svetovanje in pomoč pri izvedbi postopka in izdelava strokovne ocene za potrebe predhodnega postopka presoje vplivov na okolje za izvedbo ureditev za izboljšanje poplavne varnosti na urbaniziranih območjih ob Iški
 • Predhodni postopek za okoljsko presojo za vodovod Spodnja Idrija–Idrija

OKOLJSKA POROČILA

V zadnjih desetih letih smo sodelovali pri izdelavi več kot 40-ih okoljskih poročilih. Izbrane reference:

STORITVE, KI SE NANAŠAJO NA OHRANJANJE NARAVE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

V zadnjih desetih letih smo sodelovali pri več kot 75-ih projektih, povezanih z varovanjem narave in biotske raznovrstnosti. Izbrane reference:
 • Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za obvoznico Črnomelj
 • Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za avtocestni priključek Brezovica
 • Elaborat za presojo vplivov Državnega prostorskega načrta za HE Mokrice na predlagana območja Natura 2000 na območju Republike Hrvaške
 • Poročilo o izvedbi raziskav z vidika prisotnosti rastlinskih in živalskih vrst na območju Ankaranske bonifike
 • Ovrednotenje kumulativnih vplivov na nižinski gozd v okviru izdelave strokovne dokumentacije za OPN Šenčur
 • Izdelava načrta monitoringa v okviru elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko–Hodoš
 • Strokovne podlage za načrtovanje nadomestnih habitatov na območju HE Mokrice
 • Strokovne podlage za načrtovanje nadomestnih habitatov na območju industrijsko poslovne cone Brezina
 • Izvajanje monitoringa stanja favne in habitatov, monitoringa vplivov na varovana območja ter pedoloških analiz v času gradnje akumulacijskega bazena HE Blanca
 • Monitoring živali v času obratovanja avtoceste na odseku Krška vas–Obrežje
 • Strokovne podlage s področja narave in Dodatek za varovana območja za širitev kamnoloma Andraž nad Polzelo
 • Popis stanja habitatnih tipov, flore, rib in rakov pred gradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper v dolini Glinščice
 • Monitoring dvoživk na AC odseku Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje
 • Dodatek za varovana območja za Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt občine Komen
 • Monitoring flore, favne in habitatnih tipov, biotopov, območij Natura 2000, EPO in naravnih vrednot med obratovanjem HC Razdrto–Vipava
 • Strokovne podlage za DPN za tretjo razvojno os-južni del – II. etapa (od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj-jug; Ukrepi za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet
 • Popis habitatnih tipov, rastlinskih in živalskih vrst na območju letališča Portorož za potrebe izdelave DPN
 • Dodatek za varovana območja za južno razbremenilno cesto Bleda

SVETOVANJE IN DRUGE STORITVE Z VIDIKA VARSTVA OKOLJA

V zadnjih desetih letih smo opravili več kot 50 storitev z namenom varovanja okolja. Izbrane reference:
 • Izdelava strokovnih podlag za plovnost Ljubljanice
 • Izdelava študije upravičenosti nove železniške povezave med Divačo in Ljubljano ter Ljubljano in Zidanim mostom, storitve s področja okolja
 • Sodelovanje pri izdelavi pobude za državni prostorski načrt za novo železniško progo Trst–Divača/slovenski del odseka, storitve s področja okolja
 • Strokovne podlage za naravo in analiza posegov na kmetijska zemljišča daljnovod Trebnje–Mokronog–Sevnica
 • Izdelava projektne dokumentacije za čistilno napravo Centra za oskrbo Gotenica, posebne strokovne analize z vidika okolja
 • Ocena vpliva izpusta prečiščene vode iz čistilne naprave ob Vrtojbici na vodotok
 • Možnosti za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih površinskih vodah Republike Slovenije
 • Izdelava strokovnih podlag s področja okolja za izvedbeni načrt za glavno železniško progo št. 20 Ljubljana–Jesenice
 • Izdelava strokovnih podlag in predštudije upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja na področju Ljubljanske urbane regije; prostorska in okoljska analiza – okolje
 • Izdelava strokovnih podlag v fazi priprave predloga DPN za rekonstrukcijo glavne ceste Bača–Dolenja Trebuša
 • Strokovne podlage za IDZ za koliščarsko naselbino na Igu
 • Analiza omejitev umeščanja malih hidroelektrarn z vidika varstva narave in novelacija (posodobitev, dopolnitev) strokovnih podlag Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije
 • Analiza posegov na kmetijska zemljišča v postopku DPN za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica